[บันทึกคำศัพท์]: Have

บันทึกนี้เขียนเพื่อช่วยในการจดคำศัพท์ที่ตัวผมเองได้ฟังจาก podcast “Standard podcast at คำนี้ดี” เพื่อง่ายต่อการจำและทบทวนตนเองตลอดเวลา ไม่ได้ทำเพื่อการแสวงหากำไรแต่อย่างใด
#คำนี้ดี podcast
##ขอบคุณความรู้ดีๆจาก KND: คำนี้ดี podcast

 • Mean:
  - I don’t know anything at all.
  - I don’t know how to do that at all.
 • Example:
  - Do you know time it is. I have no idea.
  - How long were you take to finish it. I really have no idea.
 • Mean:
  - To be very sure that you know everything about the situation especially when you do not
  - รู้ไปหมดทุกเรื่อง มีคำตอบให้กับทุกอย่าง
 • Example:
  - We don’t have all the answers. The situation remain to be seen.
  - Teachers are expected to have all the answer sometime and that not fair because they don’t and no one dose.
  - He acts like he have all the answer.
 • Mean:
  - Have fun, to enjoy yourself
  - การอวยพรให้โชคดี ให้สนุก มีความสุข
 • Example:
  - Do you have a good time?
  - We had a really good time in japan last week.
  - Come on. We’ll have a great time I promise.
  - I’m going to concert tonight. Oh have a good time.
  - I’m leaving. Ok, Have a good time and be a good boy.
 • Mean:
  - ลอง พยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน
  - To attempt to do something especially that unfamiliar to you or it’s a new thing to you.
 • Example:
  - I know a lot of this work is new to you. But just have a go and let me know if you have any questions.
  - I having a go at doing on my own taxes this year.
  - I don’t know if I can do it. But sure I’ll have a go.
  - I sure I can do better then that. Let me have a go.
 • Mean:
  - To glance.
  - เหลือบดู มองดู ไม่ได้ตั้งใจดู ดูเร็วๆไม่จริงจังอะไรมาก
 • Example:
  - Hey! come here. Let have a look at this report and see if you can can tell what’s wrong with it.
  - That store over there look promising. Do you what to stop and have a look.
 • Mean:
  - To watch or look at something closely.
  - To monitor something continuously.
  - จ้องจับตามองบางสิ่งอย่างต่อเนื่อง
  - To be interested in something. Especially as a goal or as something to be bought.
 • Example:
  - I always have my eye on the clock at the end of the day. Counting down the minutes until I can go home.
  - Don’t worry! I have my eye on those guys.
  - She always have her eye on that house at the end of the street.
  - He always have his eye on the position.

Guts -> ข้างใน, ไส้, พุง
Gutsy: [adj]: กล้า เป็นคนกล้า

 • Mean:
  - Courageous
  - มีความกล้าหาญ
 • Example:
  - Dose she have the guts to do something that risky.
  - I always talking about quitting my job. But we all know that I don’t have the guts.
  - No one has the guts to argue with the boss.
  - They’re the bunch of bully and you need to have the guts to stand up to them.
  - She didn’t have the guts to tell him. She not in love with him anymore.
  - You’re such gutsy fighter. that why admire about you.
 • Mean:
  - มีบางอย่างเหมือนกัน
  - To share the same personality, characteristic, interest, opinion with someone or something.
 • Example:
  - Well at least we have something in common. We both hate that guys. Your enemy is my enemy now.
  - Mike and Danny have a lot in common, I can see why they’re best friends.
 • Mean:
  - จะทำอะไรก็ทำไป
  - ตามใจ
 • Example:
  - Have it your way then see if I care. But if you mess it up, don’t come back and ask for my help.
  - Fine have it your way, but if you get duped, don’t come crawling back to me.
 • Mean:
  - To be reserved or intended for someone.
  - To be a perfect match for someone’s interest or taste.
 • Example:
  - Are you sure you don’t want any dessert? There’s a chocolate cake here that has your name on it.
  - Do you have any new mystery or detective stories? Oh yeah we’ve just got one with your name on it.
 • Mean:
  - To not be any better than anyone.
  - ไม่สามารถจะดีกว่า หรือเอาชนะใครสักคนได้
 • Example:
  - Yeah you’re pretty good at cooking, but you have noting on my friend, Jessica. She is like on another level. She is master chef good.
  - We have nothing on them. We have no proof of the wrong doing about them.
  - You can accuse me all you want, but you know you have nothing on me.
  - The police has nothing on him, and so we’re forced to let him go.
 • Mean:
  - Have a special skill or ability to deal with someone or something.
  - มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับอะไรบางอย่าง ที่สามารถเอาไปต่อรองกับใครได้
 • Example:
  - My mom has away with flowers. She can arranges them beautifully.
  - She has away with Jeff. She can get him to do anything.
  - He’s a great teacher. He really has away with children.
 • Mean:
  - มีความสามารถในการใช้ถ้อยคำ ใช้ภาษาที่สละสลวย ที่สามารถโน้มน้าวใจผู้คน
  - To have a talent for using language in a charming eloquent, effecting, persuasive manner.
 • Example:
  - Tommy really has away with words, so he should be the one to gives the presentation.
  - We should ask Jenny to make the announcement, she has away with words.
 • Mean:
  - To talk with someone, especially in private. And it could possibly be warning or reprimand.
  - ขอคุยตัวต่อตัวกับใครสักคน อย่างจริงจัง เพื่อการกล่าวตักเตือน หรือตำหนิ
 • Example:
  - Son: Dad said it’s okay for me to stay late tonight.
  Mom: Is that so? Can I have a word with you? (Dad)
  - I just has a word with him, and he said he was gonna help.
  - The manager asks to have a word with you in his office.
  - Can I have a word with you? It’s about you know who.
 • Mean:
 • Example

To be continue => link

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store